Udklip stammer antagelig fra Svendborg Avis.

Elværket i Kværndrup Jubilerede i stilhed. 

Næste sommer indstiller værket egenproduktionen 

I al stilhed passerede Kværndrup Elektricitetsværk i gaar 50 aars jubilæet; men det bliver sikkert et meget aabent spørgsmål om afskeden med værket om godt et aar vil komme til at gaa lige saa stille af. Værket blev bygget i 1912 af aktieselskabet Dansk Elektricitets Compagni i Odense, der leverede strøm til den forholdsvis lave pris af 21/2 øre pr. H.W. for kraft og 31 øre pr. H.W. for lys. 

Forbrugerne var købere af strømmen, og havde ingen som helst økonomiske forpligtelser over for værket. I l9l3 dannedes der en forening af strømforbrugere, og i 1917 vedtog samtlige forbrugere, at købe værket og drive det som andelsværk med solidarisk ansvar. Grunden til købet var bl. a., at selskabet under den første verdenskrig ikke kunne opfylde sine forpligtelser over for forbrugerne og navnlig ikke saa sig, i stand til at levere strøm til den aftalte pris, hvilket skyldtes svigtende olietilførsel. Prisen paa værket med ledningsnet og alt tilbehør var 46.000 kr. 

1200 kr. aarlig til bestyreren.

Værkets første bestyrer var elektriker Rs. Nielsen, der for 1200 kr. aarlig skulle passe maskiner og ledningsnet, samt aflæse maalerne. Desuden var det ham tilladt at holde andelshavernes installationer I orden til en rimelig pris. Han afløstes allerede i 1918 af cykelhandler Chr. Hansen, men fik igen pladsen 2 aar senere, og denne gang med en mere rimelig løn. Rs. Nielsen bestyrede værket til sin død i 1937, hvorefter Jørgen overtog pladsen l944 afløstes han af værkets nuværende bestyrer Anders Brun.

 
 
 
 
 

Under de vanskelige forhold .som opstod efter den, første verdenskrig anskaffede værket en gasmotor, der senere ombyttedes ' med dieselmotor og i 1920 opstilledes en vindmotor. Strømprisen maatte i disse aar forhøjes. flere gange, men trods . alt naaede man i 1930 til at kunne nedsætte prisen til den oprindelige. Ogsaa sidste verdenskrig medførte vanskeligheder, og dertil kom, at man i 1940 maatte opføre en ny vindmotor da den gamle ,var blæst ned. 

Ikke alt er blevet dyrere.

Der findes ingen tal fra de første aar. af værkets drift, hverken produktionsmæssigt eller for delshaverne, men i sidste regnskabsaar var tallet paa andelshavere og, forbrugere 450 og produktionen var paa 906,810 kwh. Som sammenligningstal kan nævnes at der i regnskabsaaret 1931 blev solgt 42.550 kWh. til en samlet pris. af 22.450 kr. og i 1961 blev der solgt 778.153 kwh. til en pris af 205:170 kr. Eller sagt paa en anden maade, saa kostede 1 kwh: i 1930 ca. 53 øre mod i l961 ca.: 27 øre, saa det er altsaa ikke alle ting .der er blevet dyrere. Værket raader i dag over; 5 maskiner paa tilsammen 1040 hk. i Desuden strækker ledningsnettet sig over 30 km, der omregnet svarer til . ca.: 25tons kobber. Den l. juli 1963 indstiller , værket egenproduktionen, og som nævnt i gaar begynder man , i dag arbejdet vedr. overgangen til   vekselstrøm. Selskabets første formand var gdr. Hans ,Jensen. "Feldholm" og den nuværende formand er møbelfabrikant Laurits Pedersen, som siden 1934 har været medlem af bestyrelsen, og som har beklædt formandsposten siden 1941. 

ej.

 
  Retur til siden

  Retur til hovedside